Gebruiksvoorwaarden Ondernemerslounge.tv

Versie juli 2020

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Gebruiksvoorwaarden’) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de (mobiele) applicatie genaamd Ondernemerslounge.tv, die Bedrijf op TV B.V. beschikbaar stelt aan gebruikers om content te kunnen bekijken (hierna: ‘App’). 

De App wordt beheerd door Bedrijf op TV B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73954543 en gevestigd en kantoorhoudende aan Bosvijverlaan 4, 6717 ZL te Ede (Gld), hierna ook te noemen 'Ondernemerslounge.tv'. Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via het e-mailadres info@inexorabilis.nl of via het telefoonnummer 06-15888819. 

1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App die door Bedrijf op TV B.V. is ontwikkeld, waarvan de (primaire) online locatie is: www.ondernemerslounge.tv.

1.2 Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), gaat de gebruiker van de App (hierna: "Gebruiker") integraal akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van de App te waarborgen.

1.3 Deze Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Ondernemerslounge.tv zijn te raadplegen, downloaden en printen, zodat deze opgeslagen of geprint kunnen worden.

1.4 Indien de App gebruikmaakt van diensten van derden, zijn ook de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de betreffende derden van toepassing. Ondernemerslounge.tv is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden. 

1.5 Als via de App kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden van de betreffende actie. 

1.6 Ondernemerslounge.tv kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om de Gebruiksvoorwaarden eens in de zoveel tijd te bekijken.

2 Gebruiksrecht App 

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de App, dient de Gebruiker de App te downloaden via de Apple App Store, Google Play store, de website te bezoeken, of de App via een online platform te downloaden. Gebruiker is verplicht de App te downloaden en/of te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder vanwaar Gebruiker de App heeft gedownload en/of alwaar hij deze bezoekt. Het is mogelijk dat er ook nog voorwaarden van de aanbieder van de apparatuur, zoals een smartphone of tablet, waarmee de Gebruiker gebruikmaakt van de App, van Gebruiker van toepassing zijn bij gebruik van de App.

2.2 Ondernemerslounge.tv verleent aan de Gebruiker vanaf het moment van registratie een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet- overdraagbaar recht om de App te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App te gebruiken voor andersoortige, (commerciële) doeleinden.

2.3 De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen (waaronder begrepen het ter beschikking stellen van inloggegevens), verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemerslounge.tv. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

2.4 Ondernemerslounge.tv heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door het gebruiksrecht te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Ondernemerslounge.tv zal de Gebruiker hierover op een passende wijze informeren. 

2.5 Ondernemerslounge.tv spant zich naar haar beste vermogen in om de App ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

3 Aanmelding, registratie en gebruik van de App 

3.1 Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, wordt de mogelijkheid geboden aan de Gebruiker zich te registreren via de App door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, kunnen benodigd zijn om gebruik te kunnen maken van de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is het privacyverklaring van Ondernemerslounge.tv van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen in deze gegevens dient de Gebruiker zelf de gegevens aan te passen in de applicatie. 

3.2 Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. 

3.3 Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn/haar ouder of wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 16 jaar of ouder is of dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

3.4 De App functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet)verbindingen. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf (op eigen kosten) zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbindingen.

3.5 Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat de apparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en tegen virussen.

3.6 De Gebruiker staat er jegens Ondernemerslounge.tv voor in dat de gebruikte apparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan Ondernemerslounge.tv dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van Ondernemerslounge.tv dan wel derden worden geschaad.

3.7 De Gebruiker zal de naam en reputatie van Ondernemerslounge.tv te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Ondernemerslounge.tv. 

4 Plaatsen van content door Gebruiker

4.1 Indien de Gebruiker via de App informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en/of andere content aan kan leveren (hierna: ‘Bijdrage’), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. In dat geval garandeert de Gebruiker dat de Bijdrage via de App geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart hij/zij Ondernemerslounge.tv voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via de App. 

4.2 Door het insturen van een Bijdrage door de Gebruiker via de App worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan Ondernemerslounge.tv, zonder dat Ondernemerslounge.tv daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Indien en voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van Ondernemerslounge.tv alle medewerking verlenen. Indien en voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan Ondernemerslounge.tv een exclusieve, onherroepbare, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens Ondernemerslounge.tv afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is Ondernemerslounge.tv bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder begrepen via televisieprogramma's en websites. 

5 Intellectuele eigendomsrechten 

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, waaronder begrepen de daarin opgenomen gegevens, de onderliggende software, afbeeldingen, teksten en video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Ondernemerslounge.tv, dan wel haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemerslounge.tv is het niet toegestaan enig onderdeel c.q. enige inhoud van de App te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

5.2 Als naar het oordeel van Ondernemerslounge.tv aannemelijk is dat de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, dan is Ondernemerslounge.tv gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van Ondernemerslounge.tv gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de App per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

6 Aansprakelijkheid 

6.1 De App is met de grootste zorg samengesteld. Ondernemerslounge.tv kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist en/of up-to-date is. Ondernemerslounge.tv behoudt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

6.2 Ondernemerslounge.tv is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van de apparatuur en verbindingen van Gebruiker, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de App dan wel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de App en hieruit voortvloeiende schade.

6.3 Ondernemerslounge.tv is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via de App plaatsen of verschaffen. Ondernemerslounge.tv behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de App worden geplaatst.

6.4 Ondernemerslounge.tv geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de App dan wel de inhoud daarvan en Ondernemerslounge.tv is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App dan wel de inhoud daarvan. 

6.5 De in dit artikel en deze Gebruiksvoorwaarden genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheden van Ondernemerslounge.tv gelden eveneens voor alle door Ondernemerslounge.tv ingeschakelde hulppersonen en derden.

6.6 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ondernemerslounge.tv.

6.7 De Gebruiker vrijwaart Ondernemerslounge.tv voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Ondernemerslounge.tv, een andere gebruiker van de App dan wel een derde. De Gebruiker zal Ondernemerslounge.tv alle schade en kosten vergoeden die Ondernemerslounge.tv als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

7 Privacy en cookies

7.1 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Ondernemerslounge.tv zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop Ondernemerslounge.tv omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruikers is beschreven in haar privacyverklaring.

7.2 Ondernemerslounge.tv gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de volgende doeleinden: a) om de App te laten functioneren, b) om de Gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de verschillende functies binnen de App, c) om de App af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, zodat de Gebruiker niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen, d) om de App verder te ontwikkelen en te verbeteren, e) voor statistische doeleinden, f) om via de App aanbiedingen aan de Gebruiker te doen en de Gebruiker voordelen te bieden die te maken hebben met de dienstverlening en producten van Ondernemerslounge.tv, onder de voorwaarde dat de Gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven, g) om indien daartoe toestemming is gegeven, via de App zgn. pushberichten te versturen met aanbiedingen, (kijk)tips en voordelen.

8 Beëindiging gebruik van de App door Gebruiker 

8.1 De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn apparaat te verwijderen of deze te deïnstalleren of de applicatie niet meer te gebruiken. 

9 Gebruik apparatuur en software van derden

9.1 Het gebruik van (mobiele) apparatuur en software van derden die benodigd kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van de App is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere Apple en Google kunnen gelden wanneer de App gebruikt wordt.   

10 Apple

10.1 In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple-apparatuur en/of -programmatuur.

10.2 Apple Inc. (hierna: ‘Apple’) is geen partij in de afspraken tussen Ondernemerslounge.tv en Gebruiker en is niet verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan. Indien en voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruikersvoorschriften voor op deze Gebruiksvoorwaarden.

10.3 Het gebruiksrecht in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde apparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.

10.4 Apple is niet verplicht om enige onderhouds- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.

10.5 Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

10.6 Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij a) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een ‘terrorist supporting country’ en b) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met ‘prohibited or restricted parties’.

10.7 Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Apple recht heeft de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware zij Ondernemerslounge.tv.

11 Google

11.1 In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Google-apparatuur en/of -programmatuur:

11.2 Google Inc. (‘Google’) is geen partij in de afspraken tussen Ondernemerslounge.tv en Gebruiker en is niet verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan. Indien en voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de Gebruiksvoorwaarden.

11.3 De licentie in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Google geautoriseerde randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.

11.4 Google is niet verplicht om enige onderhouds- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.

11.5 Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

11.6 Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij a) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een ‘terrorist supporting country’ en b) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met ‘prohibited or restricted parties’.

11.7 Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware zij Ondernemerslounge.tv .

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden, op het gebruik van de App en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de App zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.